Friday, December 30, 2016

Please Daven for Rav Aharon Yehuda Leib ben Gitel Feiga

לקיים בנו חכמי ישראל!

Please Daven for Rav Aharon Yehuda Leib ben Gitel Feiga

 בעקבות החמרה במצבו של רבינו מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א 
הורה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
 לומר לפחות שני פרקי תהילים לאחר תפילת מעריב ולהוסיף שעת לימוד בליל שבת ולנשים הורה מרן להתפלל בשעת הדלקת הנרות לרפואתו של רבן של כל בני הגולה שליט"א
העתירו לרפואת רבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפו"ש
והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים 

 

*המרכז הרפואי 'מעיני הישועה':*
החמרה במצבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט''א.
למרות שהחלים מדלקת הראות והשפעת מהן סבל ובימים האחרונים החל בהתאוששות,  חלה התדרדרות כללית במצבו הרפואי. 
בהתייעצות שהתקיימה בין המנהל הרפואי פרופ' מוטי רביד, מנהל טיפול נמרץ פרופ' אליהו סורקין, מנהל המחלקה הפנימית פרופ' אילן בנק ורופאו האישי של ראש הישיבה, פרופ' אברהם ויינברגר, הובעה דאגה רבה לשלומו של מרן מנהיג הדור.
יחד עם כל העם היהודי בארץ ובתפוצות מתפללים אנו להחלמתו המהירה והשלמה.

Kol Tuv,
R' Tal Moshe Zwecker
Director Machon Be'er Mayim Chaim Publishing
Chassidic Classics in the English Language
www.chassidusonline.com
chassidusonline@gmail.com
in Israel: 972-2-992-1218 / Cell: 972-58-322-1218
from US call VoIP: 516-320-6022 or 718-210-9732
https://telegram.me/CHASSIDUS
Free Audio Shiurim http://torahdownloads.com/s-276-rabbi-tal-moshe-zwecker.html
join the mailing list here: http://groups.google.com/group/beermayimchaim
Author Page https://www.amazon.com/-/e/B003VH9D48

No comments: